MUDr. Jiří Jeřábek, CSc.

Narozen: 5. ledna 1950 v Chebu

Jerabek

Profesionální dráha:

Lékařská fakulta hygienická (LFH) UK v Praze

Institut hygieny a epidemiologie Praha 10
Po promoci nastoupil jako řádný vědecký aspirant na Centrum hygieny práce a nemocí z povolání Institutu hygieny a epidemiologie (IHE). Kandidátskou disertační práci ukončil a obhájil v roce 1979 s tématem Pracovně-lékařská problematika magnetických polí. V témže roce atestoval z hygieny a epidemiologie – atestace I. stupně. Během tohoto období vyvíjel aparáty pro expozice magnetickým polím pro experimentální část své práce.

 Ústav klinické fysiologie, Praha 2, Ke Karlovu 4, součást FN Motol, Praha 5
Pracoval jako sekundární lékař a rozvíjel přístroje a metodiky aplikace pulzních magnetických polí. Z této aktivity vyplynuly i patenty na magnetoterapeutická zařízení. Publikované práce posléze sloužily jako podklad pro MZ k povolení magnetoterapie jako léčebné metody.

Od roku 1983 do roku 1985 působil jako koordinátor rezortního výzkumného úkolu MZ o použití pulzních magnetických polí v terapii. Stejně jako dříve publikované práce, výsledky tohoto úkolu posloužily jako podklad pro zavedení magnetoterapie jako oficiální fyziatrické léčebné metody v oblasti rehabiltace a lázeňství.

V letech 1983-1984 spolupracoval při přípravě reprezentačních týmů juda a vzpírání pro mistrovství světa.
Spolupůsobil při výuce fysiologie studentů LFH UK tejména v oblasti kardiologie.

Institut hygieny a epidemiologie Praha 10
Jako vědecký pracovník laboratoř ekotoxikologie s úkolem studia biologické aktivity aktivních forem kyslíku.
Vyvinul novou enzymatickou metodu stanovení katalázy v biologických vzorcích.
Ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem ČSAV vyvinul analytický luminometr pro nespecifické stanovení toxických látek ve vzrocích vody a potravin.
Vyvíjel luminometrickou metodu pro rychlé stanovení citlivosti mikroorganismů na antibiotika, na základě měření koncentrací ATP vzorků.
Zkonstruoval a patentoval analytický luminometr, který byl vyroben v malé sérii pro výše zmíněné účely.
Spolupracoval s Ústavem hematologie a krevní transfúze při transplantaci kostní dřeně na poli stanovení aktivit acetylcholinesterázy a butyrylchlinesterázy.
V rámci nosného programu laboratoře spolupracoval na vývoji programu pro predikci difuse toxických mraků v rámci řešení možných havárií v chemickém průmyslu.

V roce 1992 jmenován ministrem zdravotníctví Dr. Bojarem poradcem ministerstva pro magnetoterapii. Od roku 1994 spolupráce na různých vědeckých projektech, zejména pak v projektu EU COST 244, kde měl zodpovědnost za epidemiologické a klinické studie elektromagnetických polí. Aktivně se zúčastňoval kongresů v Evropě, USA, Kanadě a Argentině.


Navrhl a zajistil výrobu přenosného magnetometru pro účely hygienické služby.
V rámci aktivit na dříve IHE, nyní Státní zdravotní ústav (SZÚ), bylo posuzování nově vyráběných přístrojů pro fyziatrii a kosmetiku. Tyto posudky sloužily jako podklad pro schválení hlavním hygienikem ČR.

Byl předsedou etické komise SZÚ a posuzovatelem projektů Interní grantové agentury MZ ČR.
Byl rovněž externím účitelem biofyziky 3. lékařské fakulty UK Praha a Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů Praha na katedře hygieny práce.
Během tohoto období absolvoval kurzy lékařské statistiky a epidemiologických metod pro neinfekční onemocnění.

V roce 1997 odešel do Argentiny. Zde se věnoval postgraduální výuce fyziatrů v oblasti magnetoterapie, pořádaných firmou Meditea Electrónica Buenos Aires a Texel Rosario (provincie Santa Fé) a rovněž spolupracoval na vývoji magnetoterapeutických přístrojů. Od roku 2005 vyučoval jako externí učitel na Universitě San Martín, Rosario, provincii Santa Fé pro fysiatríi 1. a 2.

Přednášel magnetoterapii, balnelogii, CO2 terapii a aplikaci dimetylsulfoxidu. Prováděl výzkum možností fyzaitrické léčby fibromyalgie. Na počátku 2008 odešel do Peru, kde pokračoval v léčbě fibromyalgie a proslovil několik přednášek, nejdůležitější na Národním instiututu rehabilitace v Callao

Po návratu z Latinské Ameriky přijat do oddělení fyziologie práce Centra laboratorních činností SZÚ Praha. Spolupracoval na projektu posuzování psychofyzické zátěže strojvedoucích Metra. Věnoval se přednáškové činnosti v rámci Jandova dne myofasciální mediciny, Benova dne, fysiologie práce a školících akcí v rámci SZÚ. V rámci reorganizace SZÚ Praha propuštěn ke dni 31.12.2009.

Od roku 2009 pracuje v Rehabilitačním ústavu Kladruby u Vlašimi.

Spolupracuje se společností 2EL Nový Bydžov na projektech využití pulzních magnetoterapeutických přístrojů. Přednáší na IPVZ pro katedru posudkového lékařství o fibromyalgii, stejně tak jako pro subkatedru pracovního lékařství. Shodné téma i pro České správy sociálního zabezpečení SSZ pro posudkové lékaře v rámci jejich kontinuálního vzdělávání.
Ministerstvem zdravotníctví mu byla přiznána specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru hygiena a epidemiologie a rovněž bylo vyhověno žádosti o zařazení do specializačního vzdělávání v oboru rehabilitační a fyzikální medicína.

ZPĚT

×

Splátková kalkulačka ESSOX